Om oss

Bedriften ble opprettet som et aksjeselskap i 1990 av kommunene Strand, Hjelmeland og Forsand. Disse er fortsatt eiere av bedriften, som endret navn til Avanti Ryfylke as i 2006.

Mens det i starten var 18 stillinger for personer med begrensninger i valg av yrke, er det i dag 30 tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i bedriften og i tillegg andre arbeidstiltak. Vi har 6 praksisplasser (APS) for personer som har behov for utprøving og avklaring i forhold til yrkesvalg og arbeidsevne. Både for ansatte i VTA og deltakere på APS har Avanti mulighet for å skaffe praksis i ordinære bedrifter og ha oppfølging med sikte på å få varig arbeid.

9 personer er ansatt i arbeidsledelse, attføringsarbeid, markedsarbeid og administrasjon.

Avanti Ryfylke as har siden starten i 1991 hatt en god utvikling på alle felt

Vi har:
• bygget egnede lokaler til virksomhetene vi driver
• investert i en moderne maskinpark
• utviklet kompetansen hos våre ansatte
• utvidet antall tilrettelagte arbeidsplasser
• utvidet tjenestetilbudet med attføringsarbeid ute i andre bedrifter
• et godt samspill med det ordinære næringsliv
• et godt samspill med NAV og andre offentlige etater
• en sunn økonomi.

Vår visjon er OPP OG FRAM

Vi arbeider for at den enkelte skal få utnytte sine evner og ressurser best mulig. Arbeid er kilden til en sosial tilhørighet og muligheten den enkelte har til å bidra i samfunnet og skaffe seg inntekt ved bruk av egne ressurser.

Alle som får tilbud i Avanti Ryfylke as i kortere eller lengre tid skal få en mulighet til utvikling som gjør at de kommer oppover og framover og får bedret livskvalitet.

Bedriften har utviklet et komplett kvalitetssikringssystem som møter NAV sine krav til kvalitet på de tjenestene vi yter til enkeltpersoner. Bedriften ble første gang sertifisert i 2011 og jobber kontinuerlig med videreutvikling av tjenestene.

En arbeidsmarkedsbedrift arbeider i skjæringspunktet mellom individuelt tilrettelagte arbeidsplasser og produksjon av varer og tjenester. Konkurransen om arbeidsoppdrag er stor. Vi bidrar til det ordinære næringsliv gjennom å utføre delproduksjoner. På denne måten får bedrifter frigjort sine produksjonsarbeidere fra oppgaver som ikke krever spesialkompetanse, og Avanti Ryfylke as får meningsfullt arbeid.

I årene som kommer vil krav i det ordinære arbeidsmarked fortsette å øke både hva gjelder kvalifikasjoner og effektivitet. Dette skaper nye utfordringer når det gjelder å tilby tjenester til personer som har vansker med å komme inn i ordinære arbeidsforhold.

Avanti Ryfylke as vil utvikle bedriften videre for å kunne gi tilbud til flere grupper enn vi gjør i dag. Vår organisasjon er klar for nye utfordringer. En del av viljen til utvikling gjenspeiles i vårt ønske om tilbakemeldinger fra den eller de som måtte ha noe de ønsker å fortelle bedriften.

Avanti Ryfylke as med sine over 60 ansatte skal være en god bedrift for alle våre kunder.